Javni razpis za imenovanje direktorice oziroma direktorja Zavoda PET

Na podlagi tretjega odstavka 68 . člena Statuta zavoda PET z dne 4. 12. 2017 in sklepa Sveta Zavoda
PET z dne 23. 8. 2021, se objavlja:

JAVNI RAZPIS

ZA IMENOVANJE DIREKTORICE OZIROMA DIREKTORJA ZAVODA PET

 

1 .Zavod za posredovanje s pomočjo psov, Zavod PET – pasja enota terapevtov, P.P. 4395, 1124
Ljubljana (v nadaljevanju zavod PET) z dnem 12. 10. 2021 pričenja s postopkom javnega razpisa za
imenovanje direktorja oziroma direktorice zavoda (v nadaljevanju direktor).

 

2. Kandidati oziroma kandidatke (v nadaljevanju kandidati) morajo poleg splošnih, z zakonom
določenih pogojev, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

  • ima vsaj V. stopnjo izobrazbe;
  • 1 leto vodstvenih ali organizacijskih izkušenj pri samostojnem vodenju;
  • izkazuje pripadnost ideji in poslanstvu zavoda;
  • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika;
  • najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj v posredovanju pomočjo psov;
  • izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti;
  • ima izdelano vizijo razvoja zavoda;
  • druge pogoje, določene s strani ustanoviteljev.

 

3.Prijave z vsemi obveznimi prilogami morajo biti poslane priporočeno po pošti najkasneje v roku
osem (8) dni po objavljenem razpisu. Upoštevane bodo samo pravočasne in popolne prijave z vsemi
prilogami. Prijave kandidati/ke pošljejo na naslov: Zavod PET – pasja enota terapevtov, P.P. 4395,
1124 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj, razpis za direktorja!«

 

4 .Izbirna komisija, ki jo sestavljajo člani Sveta Zavoda PET, bo na podlagi pregleda prejetih prijav
kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa in so oddali pravočasno in popolno prijavo, preko
elektronske pošte, navedene v prijavi, povabila na osebni razgovor, na katerem bodo Svet zavoda
tudi podrobneje seznanili s svojo vizijo razvoja zavoda.

 

5. Svet zavoda bo imenoval direktorja/ico za mandatno dobo 4 (štirih) let.

 

6. O izboru kandidata bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni preko elektronske pošte, navedene v
prijavi, v roku 30 dni od objave tega razpisa.

 

Datum objave: 12.10.2021

Nazaj na seznam novic

PRISPEVAJ SVOJIH 5

Vsaka PETka je dobrodošla, saj nam pomaga delati bolje.

RAD BI DONIRAL